การขอวีซ่าเข้าฮ่องกง

hongkong-045

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการทำสนธิสัญญากับฮ่องกงว่าผู้ที่ไปทัวร์ฮ่องกงเพื่อการท่องเที่ยว การประชุม เยี่ยมญาติหรือไปติดต่องานหากอยู่ในฮ่องกงไม่เกิน 30 วันไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าก็ตามทีแต่ก็ยังมีอีกหลายกรณีที่เราจำเป็นต้องทำวีซ่าเพื่อเข้าฮ่องกงอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นเพื่อเป็นความรู้ไว้สำหรับกรณีอื่นในอนาคตที่นอกเหนือจากการไปทัวร์ฮ่องกงเพื่อการท่องเที่ยว เรามาทราบถึงขั้นตอนการทำวีซ่าเข้าฮ่องกงกันดีกว่าครับ

               บุคคลที่ต้องยื่นขอวีซ่าเข้าฮ่องกงนั้นได้แก่บุคคลที่มาทำธุระอยู่ในฮ่องกงเกินกว่า 30 วันซึ่งบุคคลเหล่านี้มักจะเป็นคนที่มาเรียนต่อ มาทำธุรกิจ เปิดบริษัทข้ามชาติ เป็นหลักซึ่งเอกสารที่ต้องใช้เตรียมยื่นขอวีซ่ามีดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

               ใบขอ authorize จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ฮ่องกง

รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

Work Permit หรือใบอนุญาตให้ทำงานต่างด้าวซึ่งใบนี้นายจ้างทางฮ่องกงจะเป็นผู้อออกให้

หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

หลักฐานการทำงาน

จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน วัตถุประสงค์ของการเดินทาง วันลาหยุดงาน หรือ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

การขอวีซ่านั้นหากเอกสารทุกอย่างครบถ้วนจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 4 วันทำการครับ

แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าคนที่ไปทัวร์ฮ่องกงเพื่อการท่องเที่ยวจะไม่ต้องขอวีซ่าก็ตาม แต่ก็มีกฎข้อบังคับว่าหนังสือเดินทางที่ใช้นั้นต้องยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือนนะครับไม่เช่นนั้นก็หมดสิทธิ์เข้าเหยียบฮ่องกงทุกกรณี